Obsah stránky

Splašková kanalizace v obci

Naše obec společně s obcí Čebín se v roce 2013 dohodly se Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko na tom, aby svazek požádal o dotaci na vybudování nové splaškové kanalizace v Senticích a rekonstrukci kanalizace v Čebíně. Po složitých jednáních bylo žádosti vyhověno a akce dostala oficiální název „Čebín – rekonstrukce kanalizace, Obec Sentice – stoková síť“

Příjemcem dotací a zároveň investorem byl Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko jehož je naše obec dlouholetým členem. Ve výběrových řízeních pak byli vybráni:

Zhotovitel zadávací a projektové dokumentace DUIS s.r.o. Brno
Zhotovitel výstavby kanalizace Společnost Čebín Sentice Kanalizace, složený z pěti firem a to: IMOS Brno, a.s., D.I.S. spol. s.r.o., EUROVIA CS, a.s., VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o., VHS Břeclav s.r.o.
Technický dozor investora a BOZP Eurovision a.s.
Řídící orgán Ministerstvo životního prostředí ČR
Zprostředkující subjekt Státní vond životního prostředí ČR

 

Projekt byl realizován v letech 2014 – 2015 a řešil výstavbu nové kanalizace v obci Sentice v délce 6832 metrů, rekonstrukci stávající kanalizace v obci Čebín v délce 5611 metrů a dále rekonstrukci ČOV u nádraží v Čebíně. Celkové náklady na výstavbu činily 125.593.269 Kč, v Senticích bylo investováno 50.633.023 Kč a v Čebíně 74.960.246 Kč.

Na výstavbě se finančně podíleli:

Státní fond životního prostředí............................................... 82.304.912 Kč

Jihomoravský kraj.................................................................... 4.435.300 Kč

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko.............................. 38.853.057 Kč 

 

Kanalizace byla slavnostně uvedena do provozu v listopadu 2015. Setkání se zúčastnilo přibližně 60 hostů. Byli zde zástupci investora, kterým je Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko. Dále byli přítomni zástupci Vodárenské akciové společnosti divize Brno-venkov, Správy a údržby silnic JMK, zástupci Městských úřadů Tišnova a Kuřimi, dodavatelských stavebních firem, projekce a technického dozoru a dále starostové obcí z regionu. 

Poděkování patří panu Motyčkovi ze Svazku a paní Schneiderové z VAS a starostům obou obcí, Tomáši Křížovi za obec Čebín a Ing. arch. Aleně Kolářové a panu Kubíčkovi za obec Sentice. Velký dík patří také občanům obou obcí za toleranci během stavebních prací, kdy došlo ke zhoršení dopravní obslužnosti a životního prostředí.

V souvislosti s touto akcí obec oslovila majitele pozemků s možnou budoucí zástavbou, kteří nebyli součástí projektu s dotací. Vlastníkům, kteří projevili zájem, zařídila vybudování přípojek splaškové kanalizace v jednotné ceně 28.314,- Kč za přípojku. Zabránilo se tak blízkému rozkopání opravených komunikací. Nabídky využilo celkem 30 majitelů.

V současné době připojují občané postupně své nemovitosti do již fungující kanalizační sítě. Termín, do kdy bychom měli naše nemovitosti napojit, byl stanoven na konec roku 2017. V průběhu roku 2018 budeme u nepřipojených nemovitostí požadovat doklady o nakládání se splašky.

Připomínáme ještě, že pokud bude mít vlastník nemovitosti domovní kanalizační přípojku hotovou, má kontaktovat pracovníka VAS a.s. provozní středisko Tišnov (Ing. Přikryla – tel. 549 410 203). Ten překontroluje celkové provedení kanalizační přípojky a provede další administrativní kroky.

Úspěšným dokončením a napojením nemovitostí do splaškové kanalizační sítě se v naší obci zlepší kvalita životního prostředí a tím i zpříjemní bydlení. Tato investiční akce byla zatím největší a nejnáročnější v historii naší obce.

----

Koncem září 2017 proběhla schůzka zástupců zhotovitele, investora a obce. Zástupci obce upozornili na závady a problémy, které se začínají projevovat. Bylo domluveno jejich postupné řešení.

Patička stránky