Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Správce osobních údajů, Základní škola a Mateřská škola Sentice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Sentice 71, Tišnov, zastoupená ředitelkou školy, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Pověřencem správce je Ing. Petr Šústal, MPA, tel.: 704 426 282, email: petr.sustal@seznam.cz

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Základní škola a Mateřská škola Sentice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, jako správce osobních údajů ve smyslu ustanovení čl. 4, odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), tímto v souvislosti se zpracováním osobních údajů uvádí následující informace v rámci plnění své povinnosti dle výše uvedeného Nařízení.

Správce osobních údajů:

Základní škola a Mateřská škola Sentice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Sentice 71, Tišnov, zastoupená ředitelkou školy

IČ: 71003380

Kontaktní údaje správce (ředitelka školy)

Mgr. Helena Veverková

e-mail: zs.sentice@email.cz

 

Kontaktní údaje pověřence

Ing. Petr Šústal, MPA

telefon: 704 426 282

e-mail: petr.sustal@seznam.cz

Základní škola a Mateřská škola Sentice poskytuje předškolní a základní vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 

Účel zpracování

Osobní údaje dítěte/žáka a jeho zákonných zástupců jsou sbírány a zpracovávány

- pro účely plnění legislativních povinností v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. c) Nařízení,

- na základě oprávněného zájmu správce údajů v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení,

- na základě uděleného souhlasu v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. a) Nařízení.

 

Právní základ zpracování

Základní a Mateřská škola Sentice sbírá a zpracovává osobní údaje dítěte/žáka a jeho zákonného zástupce za účelem plnění legislativních povinností, které jsou dány zejména těmito právními předpisy:

• zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

• zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,

• vyhláškou č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů,

• vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,

• zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,

• vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,

• vyhláškou č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

Jedná se o tyto osobní údaje dítěte/žáka:

Jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, zdravotní pojišťovna, státní občanství, informace o zdravotním stavu, údaje o poskytovaných podpůrných opatření dítěti/žákovi, docházka dítěte/žáka, informace a dokumenty o průběhu vzdělávání dítěte/žáka, dokumenty související s podpůrnými opatřeními dětí/žáků, dokumenty související se sociálně právní ochranou dětí/žáků, dokumenty týkající se individuálního vzdělávání dítěte/žáka, záznam o školním úrazu.

Jedná se o tyto osobní údaje zákonného zástupce:

Jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, kontakt.

Subjektu údajů je povinen poskytnout osobní údaje zpracovávané za účelem plnění legislativních povinností.

Sběr a zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce: údaje nezbytné pro zajištění denního režimu dítěte/žáka, informace o střídavé péči, emailové adresy pro zřízení přístupu do informačního systému, historie vzdělávání dítěte/žáka při přestupu, číslo účtu, na který bude zaslán přeplatek po vyúčtování stravného a školného.

Subjekt údajů (dítě/žák prostřednictvím zákonného zástupce, zákonný zástupce dítěte/žáka) je oprávněn podat námitku proti rozsahu zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce.

Sběr a zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu: údaje o osobách, které vyzvedávají dítě z MŠ, kontakt na další osoby při náhlém onemocněním, zveřejnění fotografie dítě/žáka.

 

Zpracovatelé osobních údajů

Osobní údaje dětí/žáků a zákonných zástupců jsou zpracovávány také externě, v rozsahu daném smlouvou uzavřené mezi školou a externím provozovatelem informačního systému. Povinnosti externího provozovatele týkající se ochrany osobních údajů dětí/žáků a zákonných zástupců jsou vyřešeny uzavřeným dodatkem.

 

Předání osobních údajů do zahraničí

Škola nemá v úmyslu předat osobní údaje dětí/žáků a zákonných zástupců do zahraničí.

 

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje jsou předávány třetím stranám ke zpracování pro účely a v nezbytném rozsahu, které jsou dány příslušným právním předpisem. Příjemcem osobních údajů může být jiná organizace/osoba pouze na základě prokázaného zákonného důvodu.

 

Doba uložení osobních údajů

Údaje jsou zpracovávány po dobu trvání školní docházky a dále potom archivovány dle příslušných právních předpisů.

 

Zajištění ochrany osobních údajů

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, organizační i technickou kontrolou. Škola disponuje technickými, bezpečnostními a organizačními opatřeními, jimiž je zajištěna ochrana zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, před jiným možným zneužitím.

 

Práva subjektu údajů

* Každý subjekt údajů (dítě/žák prostřednictvím zákonného zástupce, zákonný zástupce dítěte/žáka)

o má právo na přístup k osobním údajům, tedy získat od správce potvrzení, zda osobní údaje dané osoby jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, má daná osoba právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím; upraveno v čl. 15 Nařízení;

o má právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné; upraveno v čl. 16 Nařízení

o má právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů v případech stanovených Nařízením; upraveno v čl. 17 Nařízení

o má právo na omezení zpracování osobních údajů v případech stanovených Nařízením; upraveno v čl. 18 Nařízení

o právo na přenositelnost údajů – právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a tyto předat jinému správci; upraveno v čl. 20 Nařízení

o má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení;

o má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se daného subjektu (dítěte/žáka, zákonného zástupce) týkají; upraveno v čl. 21 Nařízení.

 

Jak lze práva subjektu údajů uplatnit

Škola přijímá žádosti o uplatnění práva subjektu údajů v listinné podobě i elektronickou formou. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele. Toto ověření je nezbytné pro ochranu osobních údajů subjektu údajů proti neoprávněnému zpřístupnění osobních údajů.

Způsoby ověření totožnosti:

1. Podání je zasláno emailem a je podepsáno platným kvalifikovaným elektronickým podpisem.

2. Ověřením totožnosti pracovníkem školy.

3. Žádost je podepsána ověřeným podpisem (úřad, notář).

 

Patička stránky