Obsah stránky

Splašková kanalizace obec Sentice

Naše obec společně s obcí Čebín se v roce 2013 dohodly se Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, aby svazek požádal o dotaci na vybudování nové splaškové kanalizace v Senticích a rekonstrukci kanalizace v Čebíně. Po složitých jednáních bylo žádosti vyhověno a dotace na tuto akci, která se nazývá: Čebín - rekonstrukce kanalizace, obec Sentice - stoková síť, byla schválena a přidělena v této výši:

Dotace z EU z OPŽP 86 467 355 Kč (85%)
Dotace ze SFŽP ČR 5 086 315 Kč (5%)
Příspěvek obcí a příjemce dotace 10 172 630 Kč (10%)
Celkové uznatelné náklady 101 726 300 Kč


(ceny jsou uvedeny bez DPH)

Příjemcem dotací a zároveň investorem je Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko jehož je naše obec dlouholetým členem. Ve výběrových řízeních pak byli vybráni:

Zhotovitel zadávací a projektové dokumentace DUIS s.r.o. Brno
Zhotovitel výstavby kanalizace Společnost Čebín Sentice Kanalizace, složený z pěti firem a to: IMOS Brno, a.s., D.I.S. spol. s.r.o., EUROVIA CS, a.s., VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o., VHS Břeclav s.r.o.
Technický dozor investora a BOZP Eurovision a.s.
Řídící orgán Ministerstvo životního prostředí ČR
Zprostředkující subjekt Státní vond životního prostředí ČR

 

Projekt, jehož autorem je DUIS s.r.o. Brno, řeší odvedení splaškových odpadních vod ze všech nemovitostí v obcích Čebín a Sentice a jejich následnou likvidaci v ČOV Čebín. Součástí projektu je rekonstrukce současné kanalizace v obcí Čebín a výstavba nové kanalizace v obci Sentice společně s intenzifikací ČOV (čistírny odpadních vod). Celková délka nově vystavěné kanalizace v obci Sentice je 6832,15 m. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí.

Datum zahájení realizace projektu 1.9.2014
Datum ukončení realizace projektu 30.9.2015

Informace o průběhu prací

Výstavba kanalizace byla zahájena v září loňského roku na trase krajské komunikace směrem na Chudčice. Na této komunikaci byl zastaven dopravní provoz a začátkem prosince 2014 byly práce v tomto úseku dokončeny. Po provedení prací firma VHS s.r.o. pokračovala dál v budování kanalizace ve spodní části obce směrem ke hřbitovu (kolem parku) a v ulici za autobusovou zastávkou. V současnosti jsou tyto práce dokončovány. Další v pořadí je započetí prací na místní komunikaci směrem k Vodičkovým.

Začátkem roku začala firma IMOS a.s. budovat kanalizaci na "Pinďulce" (od Malých směrem k hájence). Dvě třetiny prováděných prací je v současnosti hotovo (mimo přípojky - ty budou realizovány až po výstavbě celé páteřní sítě).

Ve druhém týdnu v lednu začala firma EUROVIA CS a.s. budování kanalizace středem obce a to bez přerušení dopravy. I vzhledem k náročnosti těchto prací se daří porkačovat za plného provozu. Také zde se budou přípojky k domům realizovat až po uložení a odzkoušení hlavních řadů.

Výzva občanům

Milí občané Sentic, žádáme Vás o určitou dávku trpělivosti a pochopení pro částečná omezení po dobu výstavby kanalizace. Všichni víme, že toho bláta, prachu a nepořádku si do září užijeme až dost. Věřte, že budeme firmy tlačit k tomu, aby po sobě uklízely a dělaly pořádek. Co se týče škod, poškození chodníků, vjezdů, travnatých ploch apod. mají firmy dle smlouvy povinnost vše opravit a uvést do původního stavu. Budeme jako obec kontrolovat a dohlížet na dodržení této povinnosti.

Pokud budete mít nějakou připomínku, dotaz nebo problém, zavolejte na tel. číslo 721 708 152 p. Vlastimil Kubíček nebo se obraťte na vedení obce.

Na stránce (Aktuálně o průběhu prací) budou umisťovány všechny aktuální informace a zprávy, týkající-se výstavby kanalizace. Pro zajímavost dáváme k náhledu několik fotografií z průběhu výstavby.

Patička stránky

Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Mapa webu   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.