Obsah stránky

Svoz odpadů 

Odvoz nebezpečného odpadu se uskuteční v pátek 19.4.2024. Kontejner na tento odpad bude přisteven na školním dvoře již od 16.4.2024 a druhý pak v pátek 18.10.2024. Kontejner na tento odpad bude přisteven na školním dvoře již od 15.10..2024. Co je považováno za nebezpečný odpad najdete v popisu níže. 

Svoz železného šrotu bude organizován dobrovolnými hasiči Sentice v sobotu 20.4.2024. Nepotřebné železné předměty připravte k odvozu před svým domem.   

Rok 2023 znamenal pro obec vysoký nárůst výdajů za odpadové hospodářství, které obec musela uhradit z obecního rozpočtu daného roku. Důvodem byl abnormální nárůst cen pohonných hmot, což vedlo ke zvýšení cen svozů jednotlivých kategorií odpadů. Dále to bylo zavedení poplatku za třídění a recyklaci domovního separovaného papíru, na který doposud poplatek zaveden nebyl a stejně tak zvýšení poplatku za totéž, v případě domovních separovaných plastů. Z toho důvodu bylo nezbytné zvýšení poplatků za obecní systém odpadového hospodářství pro rok 2024 vybíraných od občanů, a to na částku 650 Kč za dospělou osobu, 350 Kč za děti do 15 let a seniory 80+. I při tomto zvýšení však poplatky zdaleka nepokryjí výdaje na obecní odpadové hospodářství.

Ke snížení těchto výdajů by proto mělo přispět zredukování četnosti svozů domovního separovaného odpadu (plasty, papír) ze 14 dnů na 3 týdny. Separovaný domovní odpad se bude nově svážet vždy v pátek, a to v následujících termínech:

19.1.2024; 9.2.; 1.3.; 22.3.; 12.4.; 3.5.; 24.5.; 14.6.; 5.7.; 26.7.; 16.8.; 6.9.; 27.9.; 18.10.; 8.11.; 29.11.; 20.12.2024

Svoz komunálního odpadu zůstává po 14 dnech, jako doposud vždy v úterý, a to:

2.1.2024; 16.1.; 30.1.;13.2.; 27.2.; 12.3.; 26.3.; 9.4.; 23.4.; 7.5.; 21.5.; 4.6.; 18.6.; 2.7.; 16.7.; 30.7.; 13.8.; 27.8.; 10.9.; 24.9.; 8.10.; 22.10.; 5.11.; 19.11.; 3.12.; 17.12.; 31.12.2024

 

Odpadové hospodářství obce

Obec Sentice je aktivně zapojena do třídění odpadů vzniklých na území obce. Tříděním odpadu rozumíme sběr jednotlivých druhů odpadů (papír, sklo, plasty, kovy, nápojové kartony, bioodpad…) odděleně od ostatních, podle své materiální podstaty, který lze posléze opětovně recyklovat a znovu začlenit do výroby. Pojednání níže vysvětluje, jakým způsobem jsou jednotlivé druhy odpadu ekologicky likvidovány a byť obec nemá sběrný dvůr, všechny druhy odpadů jsou v rámci obecního odpadového hospodářství řešeny.

Plasty

Odpady v kategorii plasty (viz. níže) je možné odkládat do 7 velkoobjemových kontejnerů nacházejících se společně s velkoobjemovými kontejnery na papír a sklo na 3 místech v obci – u sokolovny, u hasičky, za dolní autobusovou zastávkou. Dalším způsobem ukládání separovaného odpadu jsou pak popelnice na domovní separovaný odpad (plasty a papír), které byly pořízeny z dotace Mikroregionu Čebínka a zájemci z řad občanů měli možnost tyto získat do bezplatného užívání. Velkoobjemové kontejnery jsou průběžně odváženy po jejich naplnění, popelnice na separovaný domovní odpad jsou od ledna 2023 vyváženy vždy v pátek ve 3týdenním intervalu (viz. výše).  

Do žlutě označených kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlapané PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a dalších výrobků, nápojové kartony, pěnový polystyren v menších kusech.

Do kontejnerů na plasty naopak nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

Papír

Systém třídění, ukládání a svoz tříděného papíru je stejný, jako výše popsané plasty.

Do modře označených kontejnerů na papír patří časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, knihy (v malém množství), ruličky od toaletního papíru, papírových utěrek a obalů na vajíčka. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat. Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku!

Do kontejnerů na papír naopak nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. To samé platí o termopapíru (účtenkách). Pozor, použité dětské pleny nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!

Sklo

Na 3 místech v obci (u sokolovny, u hasičky, za dolní autobusovou zastávky) jsou k dispozici velkoobjemové kontejnery na sklo. Do zelených kontejnerů je ukládáno barevné sklo, do bílých kontejnerů je ukládáno bílé sklo. Kontejnery na sklo jsou vyváženy průběžně po jejich naplnění.  

Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Do zeleného kontejneru můžeme také vhodit tabulkové sklo z oken dveří. Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupu, marmelád či zavařenin a rozbité sklenice.

Do kontejneru naopak nepatří keramika, porcelán, autosklo, zrcadla nebo drátované sklo, zlacená a pokovaná skla, varné a laboratorní sklo, stejně jako sklokeramika do zeleného kontejneru také nepatří.  

Drátované sklo – není možné uložit do běžných kontejnerů na tříděné sklo. Drátované sklo, stejně jako tvrzené sklo nebo lepené skleněné panely plastových oken a dveří se při větším množství ukládají na speciální skládky. 

 Kovy

Obec vlastními prostředky taktéž zajišťuje ukládání a odvoz kovů. Pro tyto účely je na školním dvoře označená popelnice. Větší předměty je pak možné uložit do přívěsného vozíku tamtéž. Svoz velkých předmětů „železného šrotu“ (trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další objemnější předměty) organizuje vždy 1x ročně Sbor dobrovolných hasičů Sentice (jaro 2024 - 20.4.2024)

Mezi drobný kovový odpad patří typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.

Mezi drobný kovový odpad naopak nepatří plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Nepatří sem ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť.

Použité kuchyňské oleje a tuky  

Na školním dvoře také najdete zelenou popelnici, kam je možné, v uzavřené plastové nádobě, uložit použité rostlinné kuchyňské oleje a tuky.

Komunální odpad

Komunální odpad nebo také směsný odpad je podle legislativy veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob (domácností) na území obce. Jedná se o domovní odpad, který již není možno dále třídit k dalšímu zpracování/recyklaci. Komunální odpad je ukládán do popelnic, které jsou součástí každé domácnosti. Tyto popelnice jsou sváženy vždy v úterý po 14 dnech.

Co patří do komunálního odpadu:

Odpady označené identifikačním kódem C/ - Identifikační kód C/ znamená, že se jedná o obal vyrobený kombinací různých materiálů. Výjimku tvoří například C/PAP. Jedná se o nápojové kartony, které patří sešlápnuté do kontejnerů označených oranžovou nálepkou nebo oranžových pytlů. Lze je sem vhazovat i s víčky.

Mastné a silně znečištěné obaly od potravin – obaly od pizzy a silně znečištěné obaly od potravin, mastné obaly, mokré papírové obaly. Jedná se o znečištěný obal, který nelze pro další recyklaci použít. Naopak může znehodnotit správně vytříděný odpad. Pokud nádobu od oleje pečlivě vymyjete teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí, můžete ji dát do kontejneru na plasty. Olej značně komplikuje následnou recyklaci tříděného odpadu.

Obaly od zubní pasty – tuby od zubní pasty mohou obsahovat hliníkovou vrstvu. Navíc většinou zůstává určité množství pasty v tubě, takže se jedná o znečištěný obal.

Použité dětské pleny, papírové kapesníky a dámské hygienické potřeby

Zbytky kosmetiky, řasenky – prázdné plastové obaly od kosmetiky vytřiďte do plastů, zbytky slijte a v menším množství je můžete vyhodit v pytlíku do směsného odpadu.

Účtenky z termopapíru – patří do směsného odpadu, protože termopapír v drtivé většině případů obsahuje látku Bisfenol. Uvolněné látky pak znečišťují vodu v papírnách a dostávají se do papíroviny.

Papír uhlový (propisovací), voskovaný papír, pauzovací papír, dehtový papír

Molitan (pouze v menším množství)

Víčka od zavařovacích sklenic – klasická víčka jsou zpravidla potažena gumou, tedy je nelze vytřídit nikam a patří do směsného odpadu. Gumu nelze vytřídit.

Sáčky od polévek, kávy – pokud mají vnitřní vrstvu z alobalu, patří do směsného odpadu.

Zrcadlo – původně byly zadní strany zrcadel natírané stříbrnou příměsí, ty dnešní mají na zadní straně obvykle nátěr hliníkový.

PVC – PVC obsahuje chlór, který se může uvolňovat. Proto nepatří mezi separovaný odpad. Větší množství je možné uložit do velkoobjemového kontejneru.

Mezi komunální odpad dále patří: popel, blistr od žvýkaček, bakelit, celofán, časopisy na křídovém papíru, fotografie (na lesklém papíru), guma, houbičky na nádobí, juta, krabičky od cigaret, porcelán atd.

Velkoobjemový kontejner na komunální odpad

Kontejner se nachází v areálu firmy Singo, za obecním obchodem. Uložení odpadů je bezplatné, kontejner vám na požádání odemknou pracovníci obce.

Do kontejneru můžete uložit nepotřebný nábytek, staré koberce a jiný spalitelný materiály – dřevo, rozměrné plasty (např. rámy plastových oken), polystyren, podlahové krytiny, dveře, novodurové roury, …….  

Elektrospotřebiče

Veškeré nepotřebné elektrospotřebiče (televizory, mrazáky, ledničky, ……) lze bezplatně odevzdat na „Místě zpětného odběru elektrospotřebičů“ ve sběrném dvoře v Tišnově na ul. Wágnerova 1545 nebo v Kuřimi na ul. Havlíčkova. Zde můžete nepotřebné elektrospotřebiče odložit, aniž byste museli prokazovat místo trvalého bydliště.

Drobné elektrospotřebiče (radio, magnetofon, PC) je také možné uložit do označeného kontejneru ASEKOL v obci, na školním dvoře za sokolovnou.

Nebezpečný odpad

2x ročně obec zajišťuje svoz nebezpečného odpadu. Termín svozu nebezpečného odpadu je vždy v předstihu vyhlášen a odpad je pak pro následný odvoz shromažďován na školním dvoře. Do kategorie nebezpečný odpad patří: barvy a laky, ředidla a mořidla, baterie a autobaterie, kyseliny a hydroxidy, lepidla, pryskyřice, motorové a technické oleje, injekční jehly, rtuťové teploměry, léčiva, tiskařské barvy, tonery, inkousty, zářivky, žárovky, lepenky, asfaltové pásy (Ipa). 

 

Pneumatiky – pneumatiky do nebezpečného odpadu nepatří, lze je bezplatně odevzdat v nejbližším autoservisu, pneuservisu či jiném místě prodeje pneumatik bez ohledu na to, kde jste předtím danou pneumatiku koupili. Za likvidaci pneumatiky už jste totiž zaplatili při jejím nákupu. Staré pneumatiky můžete také bezplatně odevzdat na „Místě zpětného odběru pneumatik“. V našem nejbližším okolí tyto nejdete v Čebíně Alternativa Quatro s.r.o. č.p. 456, nebo Pneuservis Pavel Trojánek, Kuřim, Tišnovská 305.  

Drátované sklo – není možné uložit do běžných kontejnerů na tříděné sklo. Drátované sklo, stejně jako tvrzené sklo nebo lepené skleněné panely plastových oken a dveří se ukládají na speciální skládky. 

 

Patička stránky

Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Mapa webu   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.