Obsah stránky

Zápis do 1. ročníku ZŠ Sentice

pátek, 08. leden 2016 // ZŠ a MŠ Sentice

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, dne 22. ledna 2016 (pátek) od 13.00 ve třídě ZŠ...

Text // Obecní úřad


Zápis do 1. ročníku ZŠ Sentice

 1. Termín a místo zápisu

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, dne 22. ledna 2016 (pátek) od 13.00 ve třídě ZŠ.

 1. Věk dítěte

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé, požádá-li o to jeho zákonný zástupce a předloží doporučení z Pedagogicko-psychologické poradny.

Může být přijato i dítě pětileté, pokud je tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a jeho zákonný zástupce předloží doporučení z Pedagogicko-psychologické poradny a dětského, popř. odborného lékaře.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku (viz § 37 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů).

 1. Práva a povinnosti rodičů

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15. ledna do 22. ledna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů).

 1. Odklad povinné školní docházky

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. Začátek školní docházky odloží na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a dětského, popř. odborného lékaře. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě také dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména v situacích, kdy k odložení začátku povinné školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod. V případě, že je dítě v lékařské péči z důvodu jiných zdravotních obtíží, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje, tedy např. alergolog, neurolog, kardiolog apod. Ředitel rozhodne o odložení začátku povinné školní docházky v případě, že obě posouzení budou kladná.

 1. Rozhodování ředitele školy

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36 (viz § 46 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů).

Přijímání žáků k základnímu vzdělávání a odklad povinné školní docházky je zahájení na žádost (§ 44 a násl. Správního řádu).

Žádost musí mít tyto náležitosti:

 • kdo ji podává (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování,
 • co žadatel žádá,
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost doručována,
 • další náležitosti,
 • podpis osoby, která tak činí.

_______________________________________________________________

Vzor žádosti o přijetí nebo žádosti o odklad si můžete vyzvednout u p. učitelek Hany Juzkové nebo Leony Kluskové ve třídě MŠ – Broučci.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad povinné školní docházky odevzdejte prosím do 22. ledna 2016 p. ředitelce.

____________________________________________________________________

Vzor žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (doporučující).

 

Žádost o přijetí dítěte……….. k základnímu vzdělávání

 1. Zákonný zástupce dítěte:
  • jméno a příjmení:
  • datum narození:
  • místo trvalého pobytu:
 2. Ředitel školy:
 • jméno a příjmení:
 • škola:

 

Žádám o přijetí dítěte…………. k povinné školní docházce do Základní školy………….. ve školním roce ……………...

 

Doplňující informace k žádosti ……………….

 

datum                                                                                     ………………….……………………..

podpisy zákonných zástupců dítěte

 

 

Vzor žádosti o odklad povinné školní docházky (doporučující).

 

Žádost o odklad povinné školní docházky pro dítě ………………………..

1.Zákonný zástupce dítěte:

 • jméno a příjmení:
 • datum narození:
 • místo trvalého pobytu:

 

2.Ředitel školy:

 • jméno a příjmení:
 • škola:

 

Žádám o odklad povinné školní docházky pro školní rok ………….. z důvodu ………

 

Přílohy:

1.Doporučení příslušného školského poradenského zařízení nebo

2.doporučení odborného lékaře

 

datum                                                                                      ………………………………………..

podpis zákonných zástupců dítěte

Patička stránky