Obsah stránky

SENTICE-VÝSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

úterý, 02. červen 2015 // Kanalizace

Informace občanům - postup při provádění a následné kontrole napojení splaškových kanalizačních přípojek na budovanou splaškovou kanalizaci ve výše uvedené obci

Text // Obecní úřad


VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.,divize Brno-venkov, provoz Tišnov jako budoucí provozovatel stokové sítě budované ve Vaší obci předkládá všem občanům informaci o způsobu provádění a následné kontrole napojení kanalizačních přípojek.

Hlavní kritéria pro napojení nemovitosti

Splaškové a dešťové odpadní vody musí být v nemovitosti důsledně odděleny. Do splaškové přípojky smí být připojena pouze voda z WC, koupelen, prádelen a kuchyní. To znamená, že do splaškové kanalizace nesmí být napojeny dešťové svody ze střech, odvodnění zpevněných  ploch a dvorků apod. Dále pak do této kanalizace nesmí být zaústěny vody z chlévů a hnojišť. Dle tohoto požadavku má každá nemovitost zpracovanou projektovou dokumentaci a vydané stavební povolení.
Vlastní napojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci bude dle zpracovaného projektu kontrolováno a bez potvrzení o správném provedení nebude nový způsob odkanalizování stavebním úřadem zkolaudován.

 

Popis procesu připojování  

V rámci výstavby splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu jsou současně budovány ( dle projektové dokumentace domovních přípojek ) odbočky pro napojení jednotlivých nemovitostí, vyvedené mimo těleso komunikace (dodávka stavby). Vlastní dopojení splaškové přípojky si zajišťuje vlastník nemovitosti sám na své náklady.Stavbu přípojky je třeba zadat odborné stavební firmě.

Nová splašková přípojka
V předstihu, před dokončením splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu je třeba připravit rozdělení odpadních a dešťových vod v nemovitosti a zajistit vyvedení přípojky z nemovitosti. Pokyn k vlastnímu propojení na novou splaškovou kanalizaci ( resp. vytaženou domovní odbočku) bude vydán po vydání souhlasu s předčasným užíváním stoky nebo její kolaudací a vlastní zprovoznění přípojky bude možné až po vydání úplného souhlasného stanoviska s kontrolou přípojky.
Na přípojce splaškové kanalizace musí být, dle výkresové dokumentace dodané ke stavebnímu povolení, osazena kontrolní šachtička o min. Ø 415 mm. V případě, že splaškové a dešťové vody z nemovitosti nebudou odděleny,nebude vystaven doklad o kontrole, a na novou splaškovou kanalizaci nebude možné tuto přípojku napojit.


Kontrola kanalizační přípojky před zásypem

Každý vlastník nemovitosti, která se napojuje na veřejnou kanalizaci je povinen před zásypem zhotovené splaškové kanalizační přípojky kontaktovat pracovníky VAS,a.s. provoz Tišnov a požádat o provedení kontroly. V případě, že pracovníky VAS,a.s. nebo pověřeným pracovníkem obce nebudou zjištěny závady bránící v užívání kanalizační přípojky, bude žadateli vydán doklad (viz.příloha). Doklad o provedení kontroly nebude vydán pro přípojky částečně, nebo zcela zasypané. Tento doklad je nutno předložit stavebnímu úřadu  s oznámením o dokončení stavby a započetí jejího užívání.
Součástí kontroly splaškové kanalizační přípojky nebude část provedená dodavatelem hlavní stavby (stoky a odbočky vč.revizních nebo kontrolních šachtiček pokud tyto budou součástí dodávky stavby). Výše zmiňovaná kontrola pracovníky VAS,a.s. nebo jí pověřeným pracovníkem obce se týká úseku který si bude zajišťovat majitel nemovitosti. Kontrolováno bude zejména napojení revizní šachtičky, stavebně technické provedení trubní části, propojení  na domovní kanalizaci,oddělení splaškových a dešťových vod a fyzické zrušení a odpojení stávajících jímek a septiků.

Doklad o kontrole kanalizační přípojky - částečná kontrola kanalizační přípojky
   Provede se na části potrubí přípojky, která dosud není propojena s vnitřní domovní kanalizací a toto propojení bude provedeno později. Pracovníci VAS,a.s. nebo jí pověřený pracovník obce přizvaní ke kontrole před zásypem potrubí vydají doklad „o částečné kontrole kanalizační přípojky.“ Po  propojení vnitřní domovní kanalizace s novou kanalizační přípojkou, je třeba ke kontrole právě tohoto místa opět přizvat pracovníky VAS,a.s. nebo jí pověřeného pracovníka obce a pokud nebudou shledány žádné závady ,bude vydán majiteli nemovitosti doklad  „o úplné kontrole kanalizační přípojky.“ Současně bude vyplněn formulář sloužící jako podklad k vyhotovení Smlouvy o odvádění odpadních vod a proveden jednoduchý zákres skutečného provedení kanalizační přípojky.

Doklad o kontrole kanalizační přípojky - úplná kontrola kanalizační přípojky
   Provede se u kompletně zhotovených přípojek, tj. funkční propojení vnitřní domovní kanalizace s venkovní splaškovou kanalizací pro veřejnou potřebu v úseku od napojení domovní kanalizace po konec vysazené odbočky nebo osazené revizní šachtičky dodané v rámci stavby splaškové kanalizace.Pracovníci VAS,a.s. nebo jí pověřený pracovník obce provedou celkovou kontrolu kanalizační přípojky včetně místa fyzického propojení domovní kanalizace s novou kanalizační přípojkou a pokud nebudou shledány žádné závady ,bude vydán majiteli nemovitosti doklad „o úplné kontrole kanalizační přípojky.“ Současně bude vyplněn formulář sloužící jako podklad k vyhotovení Smlouvy o odvádění odpadních vod a proveden jednoduchý zákres skutečného provedení kanalizační přípojky.

Plastové materiály vhodné k provedení splaškové přípojky
VAS,a.s. jako budoucí provozovatel kanalizace ve Vaší obci doporučuje v případech,kdy jsou v projektové dokumentaci splaškové kanalizační přípojky navrženy plastové trubní systémy dodržovat při jejich použití následující typy:

- potrubí o vrcholové pevnosti (pevnostní třída) SN 6 kN/m² - používat pouze v případech uložení potrubí přípojky v nepojížděných plochách jako jsou zahrádky,chodníky apod.
- potrubí o vrcholové pevnosti (pevnostní třída) SN 8 kN/m² - používat v případech uložení potrubí přípojky v pojezdových plochách jako jsou např. vjezdy,průjezdy,parkovací stání apod.

Není vhodné používat potrubí s nižší vrcholovou pevností (pevnostní třída) nižší než SN 6 kN/ m².Dodržením výše uvedeného doporučení lze do budoucna předejít v mnoha případech znehodnocení kanalizační přípojky,ke kterému může dojít např. vlivem jejího propadení nebo jiného poškození.

Kontroly kanalizačních přípojek (nebo jejich částí) před zásypem bude provádět provozní středisko VAS,a.s. provoz Tišnov nebo jí pověřený pracovník obce. Prosíme o nahlášení uvažované kontroly vždy alespoň jeden pracovní den předem.
S případnými dotazy se můžete obrátit na VAS,a.s. provozní středisko Tišnov, tel.549410203
(Milada Schneiderová a Pavel Přikryl)

 Milada Schneiderová
                                                                                                    vedoucí provozu VaK  Tišnov

Patička stránky