Obsah stránky

Ochrana zdraví, průběh vzdělávání a provoz základní školy Sentice do konce školního roku 2020/2021.

úterý, 08. září 2020 // ZŠ a MŠ Sentice

Text // Obecní úřad


Ochrana zdraví, průběh vzdělávání a provoz základní školy Sentice do konce školního roku 2020/2021.

Jedná se o provozní podmínky, které se liší či jsou stanoveny nad rámec od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

Provoz školy od 1. 9. 2020

Škola zahájí provoz v plném rozsahu.

Od dětí a žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Omezení pobytu zákonných zástupců a dalších osob jen na nezbytně nutnou dobu, doporučujeme roušku.

O kulturních a sportovních akcích bude škola průběžně informovat.

Škola se bude snažit minimalizovat kontakty mezi žáky ZŠ a dětmi MŠ, mezi žáky ŠD a dětmi MŠ.

Po příchodu do školy si každý umyje ruce mýdlem nebo provede dezinfekci rukou a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

Škola zajišťuje časté větrání učeben a ostatních prostor školy.

Podezření na možné příznaky COVID-19

  • Při zjištění příznaků učitelem při příchodu dítěte/žáka tento nemůže být vpuštěn, pokud je přítomen jeho zákonný zástupce. Při nepřítomnosti zákonného zástupce je nutno ho neprodleně informovat ohledně vyzvednutí dítěte/žáka.
  • Pokud žák vykazuje známky akutního onemocnění v průběhu, bude umístěn do samostatné místnosti s dohledem zletilé fyzické osoby s použitím ochranných pomůcek a budou kontaktováni zákonní zástupci s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.
  • Zákonný zástupce pak kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
  • Pokud zaměstnanec vykazuje známky akutního onemocnění v průběhu vyučování, resp. práce, v nejkratším možném čase školu opustí s použitím ochranných pomůcek.
  • Dítěti/žákovi/zaměstnanci školy s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do školy, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Vzdělávání distančním způsobem

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (KHS, MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí/žáků alespoň jedné třídy.

Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, pokud chybí většina těchto dětí z celé školy.

Úplata za vzdělávání

Pokud je dítěti/žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úhrada se platí.

Pokud dojde k uzavření školy (KHS, MZd), tak v MŠ, ŠD stanoví ředitel maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky přerušení provozu, je-li delší než 5 dnů, a to i včetně poskytování vzdělávání distančním způsobem.

Poskytování školního stravování

  • Stravování žáků i zaměstnanců probíhá ve školní jídelně.
  • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
  • Pokrmy vydává paní kuchařka včetně čistých příborů.
  • Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
  • Škola se snaží zajistit co nejmenší kontakt dětí MŠ a ZŠ.

 

V Senticích dne 31. 8. 2020                                                                  Mgr. Helena Veverková  (ředitelka školy)

Patička stránky